ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Общи положения

Настоящите Общи Условия описват всички правила за ползване на уебсайта VlaDelicious Nutrition. След кликване на бутона „Съгласен съм с Общите Условия на VlaDelicious Nutrition“ Посетителите се съгласяват и се задължават да спазват настоящите Общи Условия. При несъгласие с тях, Посетителите не могат да ползват Услугите за Клиенти на VlaDelicious Nutrition.

II. Определения

При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази имат следното значение

 1. Уеб сайтът VlaDelicious Nutrition/ Уебсайтът е обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес;

 2. Доставчик на услуги и стоки, Владимира Старирадева, жк. Дружба, бл. 405, вх. В, ет. 4, ап. 56, тел: 088657579, email: contact@vladeliciousnutrition.com 

 3. Услуги – предназначени за Посетителите на сайта дейности, изразяващи се в:

  3.1 Предоставяне на информация – осигуряване на достъп посредством настоящия уебсайт и/или чрез абониране за услугата „Информационни имейли” до информация, видео и други материали, свързани със здравословно хранене, поддържането на добро физическо здраве и балансиран начин на живот;

  3.2 Поръчка на програми – сключването посредством настоящия Уебсайт на договор за предоставяне на услуга на Клиент с предмет Индивидуална програма;

  3.3 Заплащане на услуги – изпълнение на задължението на клиента за заплащане на цената на заявената посредством настоящия Уебсайт услуга по посочения в Общите условия начин;

 4. Индивидуална програма – индивидуален 4-седмичен хранителен режим и/или друга услуга, която може да бъде закупена чрез Уебсайта; 

 5. Клиент – физическо лице, притежаващо профил в Уебсайта, което използва услуги, предоставени от Доставчика за целите, посочени в т. 3.2. и т.3.3. Със заявяването на поръчката Клиентът декларира, че е дееспособно лице и има навършени 18 години или съгласие на пълнолетен родител/настойник за изготвяне на Индивидуална програма. При съмнение относно възрастта на Клиента, Доставчикът си запазва правото да откаже поръчката, като уведоми Клиента за това.

 6. Посетители – всяко лице, непритежаващо профил в Уебсайта, което взаимодейства с Уебсайта;

 7. Профил – обособена част от платформата, която съдържа въвеждана от съответния Клиент информация, достъпът до която се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентът има право да променя въведената вече от него информация;

III. Предмет на договора

С използването на настоящия Уебсайт Клиентът сключва с Доставчика договор от разстояние за предоставяне на услуги, предоставяни от Доставчика. Клиентът следва да има предвид, че плащане на услугата чрез Уебсайта представлява начало на изпълнението на услугата, предоставяна от Доставчика.

Клиентът има право да се откаже от договора от разстояние, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора. Всеки Клиент следва да е наясно, че няма право на отказ от договора за предоставяне на Услугата, когато същата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът потвърждава и се заявява, че е наясно, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика. 

IV. Задължения на Доставчика

Доставчикът е длъжен да полага усилия за разработването, поддържането и усъвършенстването на настоящия Уебсайт.

Доставчикът е длъжен да полага усилия за предоставянето на вярна, пълна и достоверна информация относно предлаганите от него Услуги стоки.

Доставчикът е длъжен да полага дължимата грижа при предоставяне на Услугите. В случай на законосъобразно упражнено право на отказ, Доставчикът се задължава да върне платената цена в предвидените в настоящите общи условия срокове. 

Доставчикът е длъжен да спазва предвидените в законодателството и в настоящите общи условия мерки за защита на личните данни на клиентите.

Доставчикът се задължава да не нарушава чуждо авторско право, както и при възможност да предотвратява евентуални или да отстранява осъществени нарушения на авторски права.

Доставчикът няма право да предоставя в Уебсайта услуги, забранени от закона, в т.ч. такива, чието разпространение застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, собствеността, установения с Конституцията правов ред в Република България. Забраната по предходното изречение се отнася и при нарушаване на други права и интереси, защитени от закона на Република България.

Доставчикът няма право да поставя изисквания пред оправомощения държател на банковата карта относно минималната сума за покупка на стоки или услуги, или други такива, като условие за заплащане с банковата карта.

V. Задължения на клиента

Със създаването на профил в Уебсайта клиентът се съгласява и се задължава да спазва приложимите изисквания на българското законодателство, настоящите общи условия, правилата на етиката и морала.

Клиентът се задължава да заплати дължимата цена в момента на заявяване на Услугата. Клиентът следва да има предвид, че плащането на услугата чрез Уебсайта е условие за стартиране на нейното изпълнение.

Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

Клиентът се задължава да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки за опазване на потребителското име и паролата си;

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани в настоящия Уебсайт.

Предоставяне на информация

В платформата има връзки (линкове) към външни уебсайтове. Тези връзки са предоставени, за да помогнат на Посетителите и Клиентите по-лесно и бързо да открият услуги и/или продукти, които биха могли да ги заинтересуват, както и да използват функционалностите на Уебсайта. Посетителите сами решават дали услугите и/или продуктите, осигурени от тези уебсайтове, съответстват на техните цели. 

Доставчикът не носи отговорност за верността и актуалността на информацията, съдържаща се във външния сайт, както и за какъвто и да е тип промяна на информацията в този сайт, предприета от оператора му или дължаща се на техническа или друга причина, както и задълженията на търговците спрямо трети лица, включително и произтичащи от нарушение от страна на търговеца чрез уебсайта му на авторски права на трети лица;

Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди, вследствие на предприети въз основа на използване на публикуваната информация действия от страна на посетители.

VI. Поръчка на услуги

Поръчката на услуга посредством Уебсайта, предоставяна от Доставчика, поставя Клиента в директно правоотношение с Доставчика. Между Доставчика и Клиента се сключва договор от разстояние, чийто предмет е поръчаната чрез Уебсайта услуга. От момента, в който Услугата е заявена и платена, започва срокът за нейното изпълнение от Доставчика. .

След избор на желаната Услуга, Клиентът може да се запознае с условията и начините на заплащане и предоставяне на Услугата.

Преди да премине към заплащане стойността на Услугата, Клиентът трябва да потвърди, че е запознат с условията на изпълнение на Услугата – на екран се визуализират избраната Услуга и нейната цена. 

След успешно заплащане цената на Услугата, Клиентът незабавно получава достъп до материалите – предмет на Услугата и до възможността да насрочи дати за индивидуални консултации с 24-часово предизвестие преди желаната дата и час на консултация.

В случай че клиентът се откаже от договора, сключен с Доставчика, той упражнява своето право на отказ от договора. Отказът от договора се осъществява чрез попълване в електронен вариант на достъпния в платформата формуляр, който се попълва от Клиента и се изпраща на Доставчика чрез предвидените в Уебсайта възможности за контакт. Формулярът за отказ от договора, може да бъде изтеглен ТУК. Всеки Клиент следва да е наясно, че няма право на отказ от договора за предоставяне на Услуга, при който услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика.

VII. Заплащане на стоки и услуги

Заплащането на поръчани посредством платформата услуги се приема от Доставчика.

Заплащането на поръчаните чрез платформата стоки и резервираните чрез платформата услуги се осъществява чрез банкови карти. Доставчикът няма достъп до картови данни, както и до автентикационните данни при разплащане с кредитна или дебитна карта и по никакъв начин не ги регистрира или съхранява. Достъп до тях имат съответно банката-издател на картата на клиента, и –използваната от Доставчика платформа за обслужване на плащанията (Stripe). Те гарантират сигурността на данните на клиента.

Цените на посочените в сайта услуги се определят от Доставчика и са посочени в български левове, отнасят се за единица услуга и са крайни цени. 

Договорът между Доставчика и Клиента влиза в сила след извършване на плащане от страна на Клиента към Доставчика. Сроковете и условията за плащане са посочени в настоящите Общи условия.

VIII. Интелектуална собственост

Всички компоненти от съдържанието на Уебсайта, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.

IX. Защита на личните данни

С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване, Клиентите дават съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Доставчика при спазване на Закона за защита на личните данни. Доставчикът е администратор на лични данни и като такъв има право да събира и обработва лични данни на Клиентите във връзка с използването на Уебсайта и осигуряване на предлаганите за ползване на Уебсайта услуги при спазване на изискванията на приложимото европейско и национално законодателството. Доставчикът събира и обработва личните данни на Клиентите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

Обработването на лични данни, предоставени от Клиентите при използване на функционалностите и на Уебсайта, както и от Клиенти при извършване на поръчки за Услуги, се извършва съобразно предвиденото в Правила за поверителност на Доставчика (достъпни тук).

В регистрационната форма, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 

В случай на неизползване на потребителския профил на клиент в продължение на 180 дни след регистрацията или изтекат 180 дни от последното му използване, Доставчикът има право да спре без предизвестие достъпа на съответния клиент до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. 

Доставчикът има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва съдържание от потребителския профил, когато публикуването на същото противоречи на действащото законодателство или на морала.

Доставчикът има право да прекратява регистрацията на клиент, когато той използва услугите в нарушение на законодателството и морала. 

В случай, че Ползвателят се е абонирал доброволно за информационни имейли, Доставчикът има право да му изпраща имейлите на предоставения и-мейл адрес. Ползвателят може по всяко време да се откаже от получаването му чрез натискането на линка за отписване от имейлите в получения имейл.

X. Промени в Общите Условия

Доставчикът може периодично да извършва промени в общите условия. Доставчикът се задължава да уведоми клиентите и потребителите за настъпилите промени по чрез публикуване на Съобщение в Интернет страницата си.

Промените по предходната алинея обвързват и вече регистрираните Клиенти, които имат 3 дневен срок, в който да направят изрично изявление, че не са съгласни с промените в Общите условия. В случай, че клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Доставчикът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услуги на Потребителя. В случай че в срока по първото изречение Клиентът не направи изрично заявление за несъгласие с промените, се счита, че приема промените и е съгласен с тях.

XI. Промени и поддръжка на Уебсайта 

Доставчикът може по всяко време да променя формата и съдържанието на този Уебсайт, както и да спре функционирането му с цел подновяване на съдържанието или по друга причина. Доставчикът запазва правото си да прекрати достъпа до този Уебсайт по всяко време и без предизвестие.

XII. Юрисдикция

Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България. Всички спорове, отнасящи се до този Уебсайт или свързани с него, включително споровете, свързани с или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, включително и споровете за попълване на празноти в договорите, сключвани чрез този Уебсайт или приспособяването на същите към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Сдружение „Център за помирение, медиация и арбитраж“ – гр. София, съобразно неговия Правилник по реда на  раздел “Ускорени производства”.

Информация относно правото на отказ от договор с търговец и стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ може да бъде изтеглен от тук.