ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

на VlaDelicious Nutrition 

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на VlaDelicious Nutrition да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

Администратор на Вашите лични данни (наричан по-долу „Администратор“ или „VlaDelicious Nutrition”) е Владимира Старирадева, регистрирана в Регистър “БУЛСТАТ”, адрес на регистрация жк. Дружба, бл. 405, вх. В, ет. 4, ап. 56. Може да се свържете с нас по следния начин:

 • адрес за кореспонденция: жк. Дружба, бл. 405, вх. В, ет. 4, ап. 56

 • лице за контакт: Владимира Старирадева

 • телефон: 088657579

 • e-mail: contact@vladeliciousnutrition.com

При осъществяване на дейността си Администраторът събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

 1. Клиенти, контрагенти и доставчици– физически лица и/ или служители и представители на юридически лица;

 2. Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на VlaDelicious Nutrition

С настоящите Правила за поверителност бихме искали да Ви информираме за личните данни обработвани от нас, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

1.1. Правила за поверителност относно Клиенти, контрагенти и доставчици

„VlaDelicious Nutrition” обработва лични данни на клиенти, контрагенти и доставчици при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Клиенти, контрагенти и доставчици – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: две/три имена, имейл адрес, телефон, възраст, съдържание на запитване, отправено посредством контактната форма, достъпна на уебсайта на VlaDelicious Nutrition. 

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и „VlaDelicious Nutrition” (вкл. на договор от разстояние, сключен чрез електронния магазин на Уебсайта на  VlaDelicious Nutrition). В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на договора от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „VlaDelicious Nutrition” няма да има възможност да сключи договор с Вас.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за сключване и/ или изпълнение на сключен договор (вкл. на договор от разстояние, сключен чрез електронния магазин на Уебсайта на VlaDelicious Nutrition)

 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

 • за целите на легитимните интереси на „VlaDelicous Nutrition” или на трета страна;

 • когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „VlaDelicous Nutrition” в рамките на действието на сключения с Вас договор. След прекратяването му и изтичане на сроковете за съхранение, предвидени в организацията на VlaDelicous Nutrition личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „VlaDelicous Nutrition” да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

„VlaDelicous Nutrition” разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

 • на доставчици на IT, юридически, счетоводни, транспортни и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„VlaDelicous Nutrition” прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „VlaDelicous Nutrition” достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: contact@vladeliciousnutrition.com  или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес:София, жк. Дружба, бл. 405, вх. В, ет. 4, ап. 56.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: contact@vladeliciousnutrition.com или в писмена форма на адрес: София, жк. Дружба, бл. 405, вх. В, ет. 4, ап. 56. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „VlaDelicous Nutrition”.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „VlaDelicous Nutrition” нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

1.2. Правила за поверителност относно Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на VlaDelicous Nutrition

„VlaDelicous Nutrition” обработва лични данни Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на”VlaDelicous Nutrition”, при получаване на запитване, съобщение или друго изявление, подадено чрез контактната форма, при спазване на законовите си задължения и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на “VlaDelicous Nutrition”, които обработваме са: имена, данни за контакт (имейл адрес), съдържание на запитване.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да използвате функционалностите на контактната форма. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че бихте могли да използвате функционалностите на контактната форма, а „VlaDelicous Nutrition” – да изготви отговор на отправеното запитване, съобщение или друго изявление, единствено ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че няма да имате възможност да използвате функционалностите на контактната форма. 

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за да обработим Вашето запитване, съобщение или друго изявление и да отговорим на същото; 

 • за предприемане на стъпки по сключване на договор (при условие, че Вашето запитване, съобщение или друго изявление има такъв характер);

 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

 • за целите на легитимните интереси на „VlaDelicous Nutrition” или на трета страна;

 • когато сте предоставили изричното си съгласие;

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „VlaDelicous Nutrition” за период не по-дълъг от 1 (една) година, считано от годината, следваща календарната година, в рамките на която данните са събрани освен ако не е налице основание за последващо обработване на предоставените данни, изискващо съхранението им за по-дълъг срок. След изтичането на срока личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „VlaDelicous Nutrition” да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

 „VlaDelicous Nutrition” разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

 • на доставчици на IT и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„VlaDelicous Nutrition” прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „VlaDelicous Nutrition” достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: contact@vladeliciousnutrition.com или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: София, жк. Дружба, бл. 405, вх. В, ет. 4, ап. 56. 

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: contact@vladeliciousnutrition.com или в писмена форма на адрес: София, жк. Дружба, бл. 405, вх. В, ет. 4, ап. 56. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „VlaDelicious Nutrition”.

В случаите, в които смятате, че със своите действия “VlaDelicious Nutrition” нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

2. Промени в Правилата за поверителност

Настоящите Правила за поверителност на VlaDelicious Nutrition в сила от 15.09.2021 г. могат да бъдат променяни периодично, за което ще бъдете уведомявани чрез имейл или по друг подходящ начин.